Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są przeważnie niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.